Административна структура на община Летница

Кмет Заместник-кмет секретар главен архитект Кмет на Горско Сливово Кмет на Крушуна Кметски наместник Карпачево Дирекция Финансова Дирекция Устройство на територията

Главен архитект

Арх. Юлияна Иванова Агушева – Главен архитект; тел. 06941/2163

Секретар

инж.Павлинка Крумова Чолакова– Секретар на община; тел. 06941/2266

Заместник-кмет

Иван Димитров Иванов – заместник-кмет на община Летница; тел. 06941/2265

Дирекция „ФСДАИО“

Име, презиме, фамилия длъжност За контакт
1. Миладинка Иванова Генова Директор 06941/2311
2. Ема Георгиева Любенова Главен счетоводител 06941/2590
3. Петя Цветанова Асенова Старши счетоводител 06941/2590
4. Ивелина Руменова Николова Старши счетоводител 06941/2590
5. Маргарита Владимирова Инджиева Счетоводител 06941/2377
6. Надежда Дянкова Джонева Главен експерт „ГРАО“ 06941/2110
7. Иван Кирилов Горанов Главен експерт „Данъци“ 06941/3064
8. Димитър Иванов Йорданов Младши експерт „Местни приходи“ 06941/3064
9. Татяна Стефанова Тинкова Главен специалист "Човешки ресурси" 06941/2017

Дирекция „УТОСПП“

Име,презиме,фамилия длъжност За контакт
1. Соня Петкова Хорозова Директор 06941/2298
2. Рени Бориславова Миткова Младши експерт „Образование, култура, социални дейности, програми и проекти“ 06941/2557
3. Ирина Андреева Проданова Старши експерт“Програми,проекти и екология“ 06941/2163
4. Петя Венциславова Петрова Старши експерт „Програми и проекти“ 06941/2557
5. Асен Иванов Гонков Старши експерт „Икономическо развитие“ 06941/2163
6. Иванка Валентинова Стоянова Младши експерт „Етнически въпроси“ 06941/2311
7. Красимира Вескова Миткова Главен специалист „Секретар-протоколчик-домакин“ 06941/2044
8. Иван Христов Симеонов Старши експерт „Собственост,кадастър и регулация 06941/2163
9.

Десислава Асенова Станчева

Младши експерт „Икономически и туристически дейности“ 06941/2110
10. Денка Василева Иванова Специалист "Административно обслужване" 06941/2298
11. Теменужка Стефанова Мукова Призовкар, хигиенист
12. Габриела Трифонова Старши специалист " Устройство на територията, общинска собственост и кадастър" 0886331285
2021 © Летница. Всички права запазени.